Privacy Verklaring

Contact in Beeld, gevestigd aan de Molukkenstraat in Groningen, is verantwoordelijk voor
de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Molukkenstraat 142
9715NZ Groningen
06 21425050
www.contactinbeeld.com

Jessica Boerema is de verantwoordelijke voor de Gegevensbescherming van Contact in Beeld, te bereiken via bovenstaande contactgegevens.

Videobeelden die door Contact in Beeld gemaakt zijn voor specifieke doeleinden zoals bijvoorbeeld video-hometraining, zijn het bezit van ouders. Ze worden nooit aan derden getoond. Opnames worden alleen voor andere doeleinden gebruikt als ouders hiervoor schriftelijke toestemming hebben gegeven.

Persoonsgegevens die Contact in Beeld verwerkt:
Contact in Beeld verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze (digitale) diensten/producten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer
  •  Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op genoemde website aan te maken, in correspondentie en/of telefonisch.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens:
Contact in Beeld verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Om (digitale) producten en diensten bij je af te leveren

Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens:
Contact in Beeld bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de
doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 1 jaar voor persoonsgegevens, dat wil zeggen persoonsgegevens en (e-mail + post) adres en telefoonnummer. Met als reden eventuele wijzigingen van aangeschafte (digitale) producten/diensten te kunnen communiceren, nazenden van eventueel gewijzigde (digitale)producten/diensten. Voor alle verzonden facturen die worden verstuurd vanuit Contact in Beeld geldt een bewaartermijn van 7 jaar, verplicht vanwege de fiscale bewaarplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Contact in Beeld verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken die worden gebruikt:
Contact in Beeld maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de websites gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van je computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op haar servers. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacy beleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de websites van Contact in Beeld
gebruikt worden, om rapporten over de websites aan Contact in Beeld te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Contact in Beeld heeft hier geen invloed op en heeft Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Googlediensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Contact in Beeld en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde persoon/ professional/organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@contactinbeeld.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit
ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. 

Contact in Beeld wil jou er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens:
Contact in Beeld neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Voor de beveiliging van contact en het delen van persoonsgegevens middels Facebook Messenger of WhatsApp, verwijzen wij naar het privacy beleid van genoemde diensten. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op
via info@contactinbeeld.com

Websites van derden:
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de websites van www.contactinbeeld.com zijn verbonden. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze sites te lezen alvorens van deze sites gebruik te maken.

Wijzigingen privacyverklaring
Contact in Beeld behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring.
Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.