Algemene voorwaarden

(versie 1-2021)

Artikel 1: Definities en toepasselijkheid
1. In deze algemene voorwaarden (verder: AV) wordt verstaan onder:
a. de trainer: Contact in Beeld, eenmanszaak van Jessica Boerema, gevestigd te Groningen en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 54174724;
b. de opdrachtgever: de persoon of instelling, die de opdracht verleent tot het verrichten van diensten door de trainer;
c. De professional: de persoon op wie de door de trainer te verlenen diensten betrekking hebben (de deelnemer zal in veel gevallen tevens de opdrachtgever zijn).
d. de ouder: de persoon op wie de door de trainer te verlenen diensten betrekking hebben.

2. Deze AV zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die de trainer sluit, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. Eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever wijst de trainer uitdrukkelijk van de hand.

Artikel 2: Betrokkenheid, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid
1. De trainer verricht diensten, bestaande uit trainingen op het gebied van optimale communicatie met baby’s en jonge kinderen. De trainer traint professional/ ouder waarbij het doel is om de communicatie tussen professionals/ouder en baby/ jonge kinderen te optimaliseren.
2. Dit vraagt van de professional/ouder een actieve betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor het werken aan de aangegeven verbeterpunten, dan wel het bereiken van het geformuleerde doel. De professional/ouder is zich bewust van zijn/haar eigen verantwoordelijkheid voor de met trainer te behalen resultaten.
3. De trainer spant zich in om de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, zoals van de trainer verwacht mag worden. Zij is daarbij echter afhankelijk van de door de professional/ouder verstrekte informatie en getoonde inzet.
4. De professional/ouder/ instelling is zich ervan bewust dat geen garantie kan worden gegeven voor de gewenste verbetering of het te behalen doel, omdat het resultaat in grote mate mede afhankelijk is van factoren die liggen buiten de invloedsfeer van de trainer.
5. De trainer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor (medische) complicaties of schade die zich tijdens of na het volgen van een training voordoen bij de professional/ouder, tenzij deze het gevolg zijn van een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de trainer.

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes
1. Op de website van de trainer (www.contactinbeeld.com) is haar aanbod trainingen weergegeven met bijbehorende actuele tarieven.
2. Op aanvraag verstrekt de trainer offertes voor ondernemingen, gebaseerd op vraag en informatie die door de onderneming is verstrekt.
3. Offertes zijn geldig tot aan de daarop vermelde datum. Daarna kunnen er geen rechten meer aan worden ontleend. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 Artikel 4: Totstandkoming van de overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand doordat de opdrachtgever/ onderneming zich schriftelijk (waaronder ook wordt verstaand per e-mail) akkoord verklaart met een aanbieding of offerte van de trainer.
2. De overeenkomst komt tot stand doordat professional/ ouder zich via de website van de trainer inschrijft voor de gewenste training en daarbij een directe betaling doet.

Artikel 5: Wijzigingen in de overeenkomst
1. Indien tijdens het overeengekomen blijkt dat uitbreiding van de training wenselijk is voor een onderneming, kan de opdracht in onderling overleg worden uitgebreid (in het aantal uren van de training of aantal trainingen). Het meerwerk wordt dan in rekening gebracht in overeenstemming met het reeds overeengekomen tarief, gebaseerd op de op dat moment actuele tarieven.
2. De overeengekomen trainingen kunnen niet worden ingekort.

  Artikel 6: Verhindering
1. Bij ziekte of andere plotseling opkomende omstandigheden buiten schuld of invloedsfeer van de trainer of de professional wordt de professional ingepland bij de eerste volgende passende online training.
2. Voor afspraken die niet, of minder dan 7 dagen van tevoren worden afgezegd door de professional, blijft de eerder betaalde prijs voor de betreffende online training geldig.
2a. De professional mag een vervanger aandragen die zijn/haar plek inneemt. De naam en e-mail van de vervangende professional wordt door de professional per mail aan de trainer verstrekt.
3. Door onvoorziene omstandigheden buiten de schuld of invloedsfeer van de trainer of instelling wordt de training opnieuw ingepland in samenspraak tussen trainer en instelling.
4. Voor instellingen die niet of minder dan 14 dagen tevoren de overeenkomst hebben afgezegd, wordt de eerder overeengekomen prijs voor de betreffende afspraak aan de instelling volledig in rekening gebracht.
5. Voor instellingen die annuleren tot 14 dagen voor aanvang van de training, wordt aan de wederpartij E200,- aan administratiekosten in rekening gebracht.

Artikel 7: Betalingsvoorwaarden
1. De professional/ ouder ontvangt direct na inschrijving en betaling een automatische factuur per e-mail.
2. De instelling ontvangt binnen 1 week na de uitvoering van de training door de trainer voor de professionals binnen de instelling een factuur per e-mail.
3. Betaling van de instelling vindt plaats door overschrijving op het door de trainer opgegeven bankrekeningnummer.
4. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen na factuurdatum. Indien betaling niet binnen deze termijn plaatsvindt, raakt de opdrachtgever onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim. Vanaf dat moment is de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd.
5. Indien de opdrachtgever de overeengekomen (betalings)verplichtingen niet tijdig of behoorlijk nakomt, is de trainer gerechtigd haar (verdere) werkzaamheden voor de instelling op te schorten;
6. Bij niet-nakoming van de betalingsverplichtingen is de opdrachtgever ook buitengerechtelijke incassokosten aan de trainer verschuldigd.
7. Indien de trainer zich genoodzaakt ziet om via een gerechtelijke procedure betaling af te dwingen, komen alle werkelijke proceskosten die zij daarvoor heeft moeten maken voor rekening van de opdrachtgever.


Artikel 8: Beëindiging van de overeenkomst

1. Indien de opdrachtgever/instelling de overeengekomen (betalings)verplichtingen niet tijdig of behoorlijk nakomt, is de trainer gerechtigd haar dienstverlening met onmiddellijke ingang te beëindigen en de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden. In dat geval heeft de trainer recht op vergoeding van de door de ontbinding door haar geleden schade, zonder dat zij gehouden is tot enige vergoeding van schade aan de opdrachtgever of de instelling.

Artikel 9: Geheimhouding en privacy
1. Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de opdracht van elkaar hebben verkregen. Zij nemen alle benodigde voorzorgsmaatregelen om elkaars belangen te beschermen.

Artikel 10: Intellectuele eigendom
1. De trainer behoudt alle rechten op door haar gemaakte presentaties, plannen, documenten, materialen, programma’s, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en ‘knowhow’, ook wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of wanneer na de opdrachtverlening nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de opdrachtgever en/of de professional/ouder/instelling.
2. De in lid 1 genoemde zaken mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de trainer niet worden gebruikt, anders dan voor eigen gebruik en voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn in het kader van de overeenkomst.

Artikel 11: Geschillen, toepasselijk recht en forumkeuze
1. Indien de professional/ouder of de opdrachtgever een klacht heeft, zal de trainer er altijd naar streven deze naar tevredenheid op te lossen.
2. Mocht onverhoopt een geschil ontstaan, dan zullen partijen zich tot het uiterste inspannen om dit geschil in onderling overleg op te lossen.
3. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.